Algemene Voorwaarden

Definities

In deze overeenkomst worden de volgende begrippen met beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Organisator:partij die een evenement organiseert en toegangstickets en/of vouchers verkoopt via Sweet tickets.

Evenement: georganiseerde gebeurtenis, waaronder begrepen maar niet beperkt tot voorstellingen van artistieke en/of sportieve aard, dan wel theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, concerten en/of musicals.

Gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze gebruik maakt van Sweet tickets door tickets en/of vouchers aan te kopen van een evenement dat door de organisator wordt georganiseerd..

Sweet Tickets: een handelsnaam van Vandeput ICT met ondernemingsnummer BE0778723720 en maatschappelijke zetel te Craesbeeckstraat 17, 3350 Linter in België.

Sweettickets.be: de dienst van Sweet Tickets die het mogelijk maakt voor de Gebruiker om Tickets te bestellen en/of te reserveren bij de Organisator.

Ticket: toegangsbewijs en/of voucher voor het Evenement georganiseerd door de Organisator.

Algemene Voorwaarden: de voorwaarden voor het gebruik van Sweet Tickets.be; Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties. Deze zijn terug te vinden in bijlage van deze Algemene Overeenkomst.

Locatie: De plaats(en) waar het Evenement gehouden wordt.

Servicekosten (Fee): de kosten die Sweet Tickets in rekening brengt bij Gebruiker voor het gebruik van Sweet Tickets.be

Algemene voorwaarden

Sweet tickets.be

Het gebruik van Sweet tickets.be staat de Gebruiker toe, binnen de beschikbaarheid van artikels en de beperkingen bepaald door de Organisator één of meerdere Ticket(s) en/of vouchers te reserveren voor de aangeboden Evenementen op sweettickets.be en de in ontvangstname van deze.

Sweettickets.be biedt een platform dat het mogelijk maakt om bij een Organisator een Ticket en/of voucher aan te schaffen. Sweet Tickets.be verzorgt dus alleen het bestelproces van de Tickets. De overeenkomst tot koop van de Tickets en/of vouchers komt dan ook tot stand tussen de Gebruiker en de betreffende Evenementenorganisator. Sweet tickets handelt daarin louter als tussenpersoon en heeft met de koopovereenkomst tussen Gebruiker en de Organisator geen bemoeienis. Deze Algemene Voorwaarden zien dan ook alleen op het gebruik van Sweettickets.be.

Sweettickets.be staat de Gebruiker toe een of meerdere Ticket(s) te reserveren tot op de datum die door de Organisator bepaald is, of tot de beschikbare hoeveelheid uitgeput is.

Behalve bij uitdrukkelijk tegenstrijdige berichtgeving impliceert de reservatie van Ticket(s) de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden door de Gebruiker.

Sweet tickets aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in de bestellingen van Tickets, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal Tickets en/of het soort Evenement. Het is niet mogelijk om bij Sweet tickets Tickets en/of vouchers te annuleren of te ruilen. Ten aanzien van deze kwesties verwijst Sweet Tickets naar de Organisator als verantwoordelijke en verkoper van het Ticket.

Sweet tickets garandeert niet dat sweettickets.be te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Sweet Tickets is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker noch de Organisator voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van sweettickets.be.

Sweet Tickets is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker of Organisator sweettickets.be (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het platform.

Sweet Tickets is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan sweettickets.be aan te brengen.

De informatie omtrent Tickets / vouchers en Evenementen, waaronder informatie omtrent de beschikbaarheid van Tickets alsmede de data, wijzigingen en annuleringen van Evenementen, is afkomstig van de Evenementenorganisator en niet van Sweet Tickets. Sweet Tickets heeft hier geen invloed op en geen bemoeienis met en kan de juistheid van de informatie dus niet garanderen. Sweet Tickets accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van het niet beschikbaar zijn van Tickets en/of anderszins onjuiste en/of foutieve informatie van de Organisatie. Tevens accepteert Sweet Tickets geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door afgelasting of uitstel van een Evenement alsmede de kwaliteit van het Evenement en/of de locatie waar het Evenement gehouden wordt.

Ten laatste binnen 3 werkdagen na de ontvangst van de betaling zal de Gebruiker de plaatsbewijzen ontvangen via een link verstuurd via E-mail. De Gebruiker wordt geacht deze tickets uit te printen op wit papier en zorgvuldig te bewaren. Op verzoek dient hij deze voor te leggen op het Evenement.

Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen binnen 3 werkdagen na verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Gebruiker, komt dit voor risico van Gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Indien de Tickets door de Gebruiker niet binnen 3 werkdagen hierna zijn ontvangen, dan dient de Gebruiker schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met Sweet Tickets. (info@sweettickets.be). Na het verstrijken van de genoemde periode gaat Sweet Tickets ervan uit dat de Gebruiker de Tickets in goede orde heeft ontvangen.

Betaling

Sweettickets.be accepteert diverse betaalmethoden. De beschikbaarheid van betaalmethode kan afwijken per Evenement en tijdstip. De betaling wordt verwerkt door onze partner mollie.

De Gebruiker is, in elk geval, verantwoordelijk voor de uitvoering van de betaling en de gegevens hieraan verbonden.

Gebruiker betaalt voor de Ticket de door de Organisatie bepaalde prijzen zoals vermeld op sweettickets.be. Voor het gebruik van sweettickets.be worden servicekosten gerekend welke bovenop de door de Organisatie voor een Ticket vastgestelde prijs in rekening zal worden gebracht.

De Transactie- en Servicekosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de bestelling getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.

De prijs vermeld op sweettickets.be bij de eindafrekening is inclusief alle heffingen en belastingen. De Gebruiker dient deze over te maken aan de organisatie via de mogelijkheden aangeboden tijdens het bestellingsproces. Wanneer deze betaling geschiedt via een rechtstreekse betalingswijze (voorbeelden zijn Visa, Mastercard, ...) verleent de Gebruiker de machtiging te verlenen aan Sweet Tickets of zijn Partner(s) om deze betaling te laten geschieden en over te maken aan Sweet Tickets of de Organisatie.

De prijzen op sweettickets.be zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het besteltraject is bindend.

Sweet Tickets stelt zich tot doel om alle mogelijke vormen van afzetting, bedrog en fraude te voorkomen, alsook elke discriminatie in verband met de toegang en het gebruik van sweettickets.be te vermijden. Hiermee rekening houdend wijzen de Organisatie en Sweet Tickets elke verantwoordelijkheid af indien de Gebruiker de betaling niet voldoet, of de Gebruiker verkeerde gegevens overmaakt op het ogenblik van de reservatie van een of meerdere Ticket(s).

Evenement

Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang.

Sweet Tickets kan niet worden aangemerkt als de Organisatie en is dan ook niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

Sweet Tickets kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt door de Gebruiker voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

Gebruiker accepteert dat op het gebruik van Tickets alsmede op de toegang tot Evenementen nadere voorwaarden van de Organisatie van toepassing kunnen zijn. Sweet Tickets is niet verantwoordelijk voor deze nadere voorwaarden en accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die als gevolg van de nadere voorwaarden door Gebruiker wordt geleden.

De Organisator, Locatiehouder, het beveiligingspersoneel en / of de politie zijn gerechtigd de Gebruiker voorafgaand aan het Evenement te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van een verdenking. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend, hebben de Organisator, het beveiligingspersoneel en / of de politie het recht betrokkene de toegang te weigeren. In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het Evenement, voor zover mogelijk, aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

De Organisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot de Locatie te ontzeggen.

De Evenementorganisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om van het Evenement beeld- en / of geluidsopnamen te (laten) maken. De Gebruiker verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet nu reeds voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret / gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

Verzakingsrecht

Het verzakingsrecht is niet van toepassing gezien de dienst, c.q. de reservering van de tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Opzegging, ontbinding en annulatie

Er is geen tussentijdse opzegging van de overeenkomst tot het gebruik van sweettickets.be mogelijk.

Indien en voor zover het Evenement door de Organisatie dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal Sweet Tickets aan de Gebruiker nooit meer vergoeden dan de ticketprijs, voor zover deze aantoonbaar is voldaan aan Sweet Tickets. Niet vergoed worden de Transactie- en Servicekosten en Evenementuele andere extra kosten die de Gebruiker heeft betaald voor de diensten van Sweet Tickets. Sweet Tickets aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor Evenementuele direct of indirect gemaakte (on)kosten en / of uitgaven en / of enige andere schade die de Gebruiker mocht lijden.

Sweet Tickets wijst de Gebruiker er op dat sweettickets.be betrekking heeft op vrijetijdsbesteding en dat het verzakingsrecht / herroepingsrecht niet van toepassing is.

De door Ticketshop voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Algemene Voorwaarden heeft Sweet Tickets het recht de overeenkomst tot gebruik van sweettickets.be meteen, zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, te ontbinden en gereserveerde Tickets te annuleren, indien de Gebruiker niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen of de Gebruiker naar mening van Sweet Tickets fraude heeft gepleegd, valse betaalgegevens heeft opgegeven, een betaling intrekt dan wel indien Sweet Tickets anderszins onregelmatigheden constateert.

Verstrekte gegevens en privacy

Tijdens het gebruik van sweettickets.be, zal Gebruiker (persoons)gegevens aan Sweet Tickets verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt en zullen, zonder voorafgaande toestemming, niet aan derden worden verstrekt tenzij Sweet Tickets hiertoe wettelijk gehouden is, dan wel ter verdediging van haar rechten.

Indien Gebruiker hiertoe uitdrukkelijk toestemming voor geeft, worden deze gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden, waaronder ook verwerking voor direct marketing doeleinden. Deze verwerkingen worden ook door derde partijen uitgevoerd. De Gebruiker heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking voor commerciële doeleinden en direct marketing doeleinden. Op het eerste verzoek van de Gebruiker zal Sweet Tickets deze wijze van verwerking direct beëindigen.

Aansprakelijkheid

Gebruiker vrijwaart Sweet Tickets voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van sweettickets.be verrichte activiteiten op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.

Sweet Tickets aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het verlenen van sweettickets.be dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

Voor zover Sweet Tickets ondanks het bepaalde in voorgaand artikel wel aansprakelijk is voor schade zoals bedoeld in voorgaand artikel, zal de hoogte van de schadevergoeding zijn beperkt tot de voor het gebruik van sweettickets.be in rekening gebrachte Transactie- en Servicekosten.

Gebruiker vrijwaart Sweet Tickets voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit zijn onregelmatige gebruik van sweettickets.be en/of een schending van deze Algemene Voorwaarden en/of enige andere rechten van derden.

Deze aansprakelijkheidsbeperking van Sweet Tickets beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Sweet Tickets voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Sweet Tickets ("eigen handelen") zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

Indien en voor zover Sweet Tickets tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Gebruiker kan voldoen, kan de Gebruiker daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming / staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Algemene Voorwaarden redelijkerwijze niet meer van Sweet Tickets verlangd kan worden.

Sweet Tickets aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Gebruiker door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Gebruiker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de Gebruiker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.

Sweet Tickets aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden bij Sweet Tickets. Sweet Tickets aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor Algemene Voorwaarden die, al dan niet op verzoek van de Gebruiker niet geheel worden afgewikkeld door Sweet Tickets en waarbij een derde partij, zoals een kassa op de Locatie, al dan niet rechtstreeks betrokken is. Voor zover aansprakelijkheid van Sweet Tickets uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van Sweet Tickets.

Toepasselijk recht en bevoegdheden

De Gebruiker accepteert dat op het gebruik van Tickets alsmede op de toegang tot Evenementen nadere voorwaarden van Evenementorganisatoren van toepassing kunnen zijn. Sweet Tickets is niet verantwoordelijk voor deze nadere voorwaarden en accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die als gevolg van de nadere voorwaarden door Gebruiker wordt geleden.

Wanneer een van de Algemene voorwaarden nietig danwel deels onuitvoerbaar zouden blijken, zullen de resterende Algemene voorwaarden hier niet worden door aangetast en behouden zijn hun volledige uitwerking minus de betwiste clausules in zoverre dit mogelijk is.

In het geval van een betwisting is enkel de Rechtbank van Koophandel te Turnhout, België bevoegd, met een procedure in de Nederlandse taal en is enkel het Belgisch recht van toepassing.

Verboden activiteiten

De organisator mag uitsluitend tickets verkopen via sweettickets.be voor rechtmatige activiteiten. Er zijn bepaalde categorieën van activiteiten waarvoor sweettickets.be niet gebruikt kan worden. De meeste van deze categorieën worden ons opgelegd door onze partner die de betalingen verwerkt.

Activiteiten waarbij Sweet tickets haar dienstverlening niet kan aanbieden omvatten onder meer (doch niet uitsluitend) de volgende categorieën: activiteiten die een onacceptabel risico (kunnen) vormen voor de reputatie van Sweet Tickets, Erotische activiteiten of diensten. Activiteiten met een financieel risico (bijv. illegale kansspelen), openbare activiteiten die geen toelating hebben om plaats te vinden van de desbetreffende autoriteiten. Deze lijst is gepubliceerd via de (openbare) website sweettickets.be en kan ten allen tijde gewijzigd worden.

Door registratie bevestigd u dat u onze dienstverlening niet zal gebruiken.

Naleving wet- en regelgeving

De organisator staat er voor in dat al haar activiteiten, zowel online als offline, voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving en deze overeenkomst. De organisator zorgt voor een correct gebruik van sweettickets.be. Verder garandeert de organisator dat ze geen handelingen verricht of nalaat – en ziet erop toe dat haar klanten geen handleingen verrichten of nalaten – waarvan ze weet of rederlijkerwijs dient te weten dat dit handelen of nalaten leidt tot een gebruik van sweettickets.be dat strafbaar en/of onrechtmatig is, dan wel mogelijke schade veroorzaakt.

Fraude

Sweet Tickets heeft het recht deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen dan wel de Dienstverlening of uitbetalingen tijdelijk te staken in het geval van (een vermoeden van) Fraude, indicaties van Fraude en/of situaties waarin nader onderzoek gedaan dient te worden. U zult via email of telefonisch hiervan op de hoogte worden gesteld, tenzij een dergelijke notificatie niet wenselijk wordt geacht in het kader van het onderzoek; Sweet Tickets is niet aansprakelijk voor schade welke geleden wordt als gevolg daarvan.

Sweet Tickets voert actief controle uit op zijn systeem bestaande uit, maar niet beperkt tot volgende controles:

  • Bestaan van het aangemelde evenement
  • Strookt het aantal ticketverkopen met de verwachte opkomst
  • Gebeuren er meerdere betalingen vanaf dezelfde bankrekening
  • Zijn er bestellingen met verdacht hoge bedragen

Bij het ondervinden van onregelmatigheden zal Sweet Tickets in overleg gaan met de Organisator en indien nodig de juiste autoriteiten inlichten.

Veiligheid en Fraudemaatregelen

Sweet Tickets kan u veiligheidsprocedures en -maatregelen aanreiken of suggereren met het oog op het terugdringen van ticketfraude. Deze procedures en maatregelen kunnen processen of systemen omvatten welke ontwikkeld zijn door Sweet Tickets of door derden, inclusief maar niet beperkt tot, het introduceren van zogenaamde (two-factor) authenticatie voor het inloggen in het administratiesysteem van Sweet Tickets. U stemt ermee in deze procedures en maatregelen te beoordelen en daaruit dat te kiezen wat passend is voor uw activiteiten teneinde u te beschermen tegen ongeautoriseerde transacties en, indien nodig, aanvullende procedures en systemen te gebruiken welke niet door Sweet Tickets worden aangereikt. Het uitschakelen van of de weigering de veiligheidsmaatregelen en/of -procedures te gebruiken, verhoogt de kans op ongeautoriseerde transacties.

Indien voor u van toepassing, bent u verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens van verloren of gestolen kaarten waarmee tickets voor uw evenement worden aangeschaft. Sweet Tickets is niet verantwoordelijk voor en vrijwaart u ook niet van verliezen of schade veroorzaakt door het gebruik van verloren of gestolen data bij sweettickets.be. Dit heeft ook betrekking op verliezen welke ontstaan door het gebruik van verloren of gestolen creditcards om aankopen te doen sweetticketsbe of veroorzaakt door het in verkeerde handen raken van de gebruikersnaam en wachtwoord.

Geheimhouding

Partijen zullen behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, alle gegevens en informatie over de andere Partij die geheim is (zijn) of een vertrouwelijk karakter heeft (hebben), strikt vertrouwelijk behandelen, op passende wijze beveiligen en op generlei wijze aan derden bekendmaken. Partijen zullen de hier bedoelde informatie uitsluitend aanwenden in het kader van de Overeenkomst.

Behoudens schriftelijke toestemming of hetgeen is bepaald bij Overeenkomst, wordt onder geheime of vertrouwelijke informatie of gegevens in ieder geval mede, maar niet uitsluitend verstaan: alle informatie die expliciet als geheim of vertrouwelijk is aangeduid door de andere Partij, alle informatie en gegevens die Partijen bekend wordt uit hoofde van de Overeenkomst, technische, financiële en zakelijke informatie, tekeningen, formats, concepten, broncodes, pilots en alle overige informatie waarvan Partijen weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten, dat het een geheim of vertrouwelijk karakter heeft en niet aan derden behoort te worden bekendgemaakt, bijvoorbeeld omdat bekendmaking ervan gerede kans veroorzaakt op het lijden van schade of ander nadeel door de andere Partij.

Partijen mogen de in het kader van een Overeenkomst verstrekte en/of tot haar gekomen vertrouwelijke informatie en/of gegevens ook niet gebruiken of bekend maken in het geval van, al dan niet voortijdige, gehele of gedeeltelijke beëindiging van een Overeenkomst of na het einde van een Overeenkomst.

Partijen zijn gerechtigd vertrouwelijke informatie van de andere Partij aan de bevoegde autoriteiten mee te delen of af te staan, in gevallen waarin zij daartoe verplicht zijn op grond van toepasselijke wettelijke regelgeving, dan wel die Sweet Tickets verplicht is aan een Intermediair aan te leveren op basis van met zodanige Intermediair gemaakte afspraken.

Sweet Tickets is gerechtigd informatie (inclusief vertrouwelijke informatie) te verstrekken aan een Intermediair en/of een Financiële Instelling in het geval van (een vermoeden van) frauduleus gebruik van sweettickets.be en/of op verzoek van een Intermediair en/of Financiële Instelling.